<- Takaisin messusivulle

Arvonnan säännöt

1. Kilpailun järjestäjä

Tapanilan Urheilukeskus
Y-tun­nus: 0221104-7
Osoi­te: Erätie 3, 00730 Helsinki

2. Kil­pai­lun al­ka­mis- ja päät­ty­mis­päi­vä sekä osal­lis­tu­mis­kel­poi­suus

Kilpailun kesto 18.3-7.6.2019. Arvonta suoritetaan 10.6.2019.

Kil­pai­luun voi­vat osal­lis­tua kaik­ki Suo­mes­sa asu­vat hen­ki­löt, pois lu­kien Tapanilan Urheilukeskuksen työn­te­ki­jät perheineen. Kil­pai­luun osal­lis­tu­mi­nen ei edel­ly­tä os­ta­mis­ta.

3. Voit­ta­jien va­lit­se­mi­nen ja ajan­koh­ta

Kil­pai­lun voit­ta­jaksi valitaan henkilö joka on arvioinut tarkimmin Kuplafutiksen pelaamiseen tarkoitetun pallon painon. Pallo on nähtävillä Tapanilan Urheilukeskuksen messuosastoilla, urheilukeskuksen liikuntatilassa sekä lajin esittelyvideolla urheilukeskuksen verkkosivuilla www.tapanilanurheilu.fi. Muiden osal­lis­tu­nei­den kes­ken arvotaan ohjattu seinäkiipeily- ja ammuntalajikokeilu sekä kuntosalikerta -paketti kahdelle hengelle Tapanilan Urheilukeskuksessa.

Voit­ta­jil­le il­moi­te­taan voi­tos­ta hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti. Mi­kä­li kilpailun voit­ta­jia ei ta­voi­te­ta vii­kon ku­lues­sa, on Tapanilan Urheilukeskuksella oi­keus va­li­ta ti­lal­le toi­nen voit­ta­ja.

4. Pal­kin­to

Pääpalkinto kahdelle hengelle sisältää ohjatun seinäkiipeily- ja ammuntalajipaketin, kuntosalikerran, aamiaisen ja lounaan Tapanilan Urheilukeskuksessa sekä yöpymisen voittajan valitsemassa Sokos Hotellissa pääkaupunkiseudulla (yöpymisen arvo 120€). Pääpalkinnon arvo on n. 270 € ja arvontapalkinnon arvo n. 100 €. Pal­kin­toja ei voi kos­kaan muut­taa ra­hak­si tai muu­hun ta­va­raan tai ta­pah­tu­maan.

5. Sään­nöt kos­ke­vat kaik­kia osal­lis­tu­jia

Osal­lis­tu­mal­la kil­pai­luun osa­not­ta­jat si­tou­tu­vat nou­dat­ta­maan näitä kil­pai­lun vi­ral­li­sia sään­tö­jä. Tapanilan Urheilukeskus pi­dät­tää it­sel­lään oi­keu­den sään­tö­muu­tok­siin. Mi­kä­li täl­lai­sia muu­tok­sia jou­du­taan te­ke­mään, il­moi­te­taan niis­tä näil­lä kil­pai­lu­ja kos­ke­vil­la si­vuil­la.

6. Hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­ly

Tapanilan Urheilukeskus kä­sit­te­lee kil­pai­luun osal­lis­tu­vien tie­to­ja ai­noas­taan kil­pai­lun ja ar­von­nan to­teut­ta­mi­sek­si sekä pal­kin­non luo­vut­ta­mi­sek­si. Tapanilan Urheilukeskus ei luo­vu­ta osal­lis­tu­jien tie­to­ja ul­ko­puo­lel­le kol­man­sil­le ta­hoil­le eikä käytä näitä suo­ra­mark­ki­noin­tiin jos osallistuja ei ole antanut siihen erikseen lupaa.

7. Voit­ta­jien ni­mien jul­kai­se­mi­nen

Kil­pai­luun osal­lis­tu­jat myön­tä­vät kil­pai­lun jär­jes­tä­jäl­le oi­keu­den jul­kais­ta voit­ta­jan nimen ja asuin­paik­ka­kun­nan ilman eril­lis­tä suos­tu­mus­ta, il­moi­tus­ta tai kor­vaus­ta kil­pai­lun jär­jes­tä­jän va­lit­se­mis­sa me­diois­sa.

8. Jär­jes­tä­jän ja kil­pai­luun osal­lis­tu­jan vas­tuut

Tapanilan Urheilukeskus vas­taa pal­kin­toi­hin liit­ty­väs­tä mah­dol­li­ses­ta ar­pa­jais­ve­ros­ta. Kil­pai­lun osal­lis­tu­jat va­paut­ta­vat Tapanilan Urheilukeskuksen sekä kil­pai­lun mah­dol­li­set muut yh­teis­työ­kump­pa­nit va­hin­gos­ta, joka ai­heu­tuu tai jonka väi­te­tään ai­heu­tu­neen osal­lis­tu­mi­ses­ta tähän kil­pai­luun. Jär­jes­tä­jän vas­tuu osal­lis­tu­jia koh­taan ei voi mis­sään ti­lan­tees­sa ylit­tää näis­sä sään­nöis­sä mai­nit­tu­jen pal­kin­to­jen arvoa tai mää­rää.

Tapanilan Urheilukeskus ei vas­taa tie­to­tek­ni­sis­tä syis­tä joh­tu­vis­ta on­gel­mis­ta tai es­teis­tä kil­pai­luun osal­lis­tu­mi­ses­sa tai pal­kin­non vas­taa­not­ta­mi­ses­sa. Voit­ta­jan vel­vol­li­suu­te­na on vas­ta­ta kai­kis­ta muis­ta pal­kin­non vas­taa­not­ta­mi­seen tai sen to­teut­ta­mi­seen liit­ty­vis­tä mah­dol­li­sis­ta kus­tan­nuk­sis­ta.

9. Muut ehdot

Osal­lis­tu­mal­la kil­pai­luun osal­lis­tu­ja si­tou­tuu nou­dat­ta­maan näitä sään­tö­jä ja Tapanilan Urheilukeskuksen te­ke­miä pää­tök­siä.

Kil­pai­lun sään­tö­jen li­säk­si osal­lis­tu­jat si­tou­tu­vat nou­dat­ta­maan kil­pai­luun mah­dol­li­ses­ti liit­ty­vien Tapanilan Urheilukeskuksesta riip­pu­mat­to­mien pal­ve­lu­jen, kuten Face­boo­kin, Twit­te­rin, You­Tu­ben tai Ins­ta­gra­min käyt­tö­eh­to­ja.

Tapanilan Urheilukeskus pi­dät­tää oi­keu­den tehdä muu­tok­sia ilman eril­lis­tä il­moi­tus­ta kil­pai­luun, sen sään­töi­hin, pal­kin­toi­hin, ajan­koh­taan tai mui­hin kil­pai­lun to­teut­ta­mi­seen vai­kut­ta­viin seik­koi­hin. Muu­tok­sis­ta il­moi­te­taan Tapanilan Urheilukeskuksen verkkosivuilla www.tapanilanurheilu.fi/messut

Mit­kään Tapanilan Urheilukeskuksen jär­jes­tä­mät kil­pai­lut Face­boo­kis­sa tai Ins­ta­gra­mis­sa eivät ole Face­boo­kin tai Ins­ta­gra­min jär­jes­tä­miä, tu­ke­mia tai spon­so­roi­mia ja näin ollen kil­pai­luun osal­lis­tu­jan tulee va­paut­taa Face­book ja Ins­ta­gram kai­kis­ta vas­tuis­ta kil­pai­lu­jen osal­ta.